മഴക്കാലത്തും ഇനി വിളവു കിട്ടും | മഴക്കാല കൃഷി |അടുക്കളത്തോട്ടം | Malayalam | Santhini

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

#മഴക്കാലകൃഷി # കൃഷിപരിപാലനം

Comments

Arjun farming says:

പിന്നെ ചേച്ചീ ഒരു ദിവസം ചേച്ചീടെ ആടിനു കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയും, കൈ തീറ്റയും, തീറ്റിക്കാൻ കൊണ്ടു പോകുന്നതും പിന്നെ വെള്ളം കൊടക്കൽ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു നല്ല length ഉള്ള നല്ല ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമോ PIZ ചെയ്യുമെങ്കിൽ RePlay തരണം എൻ്റെ ആടുകൾക്ക് ഒരു Time table ഇല്ലാ അതു കൊണ്ട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചേച്ചീ ഒരു ദിവസം ആട് കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മൊത്തം തീറ്റയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം PIz

Arjun farming says:

ചേച്ചീ ആടിനെ തീറ്റിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സലങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമോ Plz ചെയ്യുമെങ്കിൽ ചെയ്യുമെന്നു rePlay തരണം

Comments are disabled for this post.